Jdi na obsah Jdi na menu

Advokát radí, na co si dát pozor, když měníte práci

 
 
Možná jste se rozhodli změnit práci. Nebo jste zrovna dostali výpověď. V obou případech je důležité si pohlídat, jak pracovní poměr ukončit a jak co nejlépe začít v novém zaměstnání. Rady jsme připravili ve spolupráci s advokátkou Markétou Nešetřilovou z advokátní kanceláře bpv Braun partners.
 

Jako zaměstnanec to máte jednoduché. Pokud se rozhodnete z práce odejít, můžete pracovní poměr vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba ze zákona činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi, s výjimkou, kdy například pracovní smlouva stanovila delší výpovědní dobu. Váš pracovní poměr po uplynutí výpovědní doby skončí, samozřejmě v takovém případě nemáte nárok na odstupné.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Řada zaměstnanců si stále myslí, že zaměstnavatel, zejména soukromý podnikatel, je může propustit, kdy chce. Ale tak to není, každý zaměstnavatel musí dodržovat zákoník práce a pracovní poměr může vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů. Tyto důvody lze rozdělit na následující kategorie:

  1. Organizační důvody (ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, nadbytečnost zaměstnance).
  2. Zdravotní důvody (zaměstnanec nesmí konat práci kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání anebo pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost).
  3. Zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce.
  4. Porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nebo porušení jiných povinností zvlášť hrubým způsobem.

Odstupné vám náleží pouze v případě, že jste dostali výpověď z organizačních důvodů, nebo ze zdravotních důvodů spočívajících v pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V případě pracovního úrazu a nemoci z povolání máte nárok na odstupné ve výši 12násobku průměrného měsíčního výdělku, v případě výpovědi z organizačních důvodů je výše odstupného odvislá od délky trvání pracovního poměru. Při pracovním poměru do jednoho roku je to jednonásobek průměrného výdělku, u pracovního poměru do dvou let dvojnásobek průměrného výdělku, u pracovního poměru trvajícího více než dva roky je pak odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

I dohodou můžete odejít s odstupným

Stáhněte si vzor formuláře:

Pracovní poměr je možné ukončit také dohodou o skončení pracovního poměru, pracovní poměr po vzájemné domluvě skončí ve stanovený den, nejdříve k okamžiku podpisu dohody. V dohodě může být sjednáno jak zákonné odstupné, tak i jiná odměna, nejčastěji v podobě náhrady mzdy za neuskutečněnou dvouměsíční výpovědní dobu.

„Než dohodu podepíšete, důkladně si ji prostudujte, ve velkém procentu případů je totiž zaměstnancům podstrčena dohoda bez jakéhokoli odstupného či odměny nebo jen s minimálním odstupným či odměnou, přestože by vám ze zákona odstupné náleželo,“ upozorňuje advokátka Markéta Nešetřilová.

Vyžádejte si zápočtový list

Vždy si vyžádejte Potvrzení o zaměstnání, známější jako tzv. zápočtový list. Ten vám zaměstnavatel vydat musí a je to dokument, který budete potřebovat nejen při dalším zaměstnání, ale i pro důchod.

Pokud nemáte novou práci a budete se registrovat na úřadu práce, požádejte rovnou o vydání rozšířeného potvrzení o zaměstnání, kdy na samostatném formuláři zaměstnavatel uvede skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a její výši, zejména výši průměrného výdělku, důvod skončení pracovního poměru a výši vyplaceného odstupného. Toto potvrzení pak předložíte úřadu práce.

Na vaši žádost je vám zaměstnavatel povinen vydat pracovní posudek, který hodnotí vaši práci, kvalifikaci, schopnosti a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce.

Trvejte na inventuře a vraťte firemní tričko

Okamžikem skončení pracovního poměru jste povinni vrátit svěřené věci, jako je pracovní oděv, ochranné brýle, obuv, notebook nebo mobilní telefon, tedy všechny věci, které vám byly protokolárně předány. Firemní tričko vám možná zůstane na památku, ale pokud bylo také protokolárně předáno, měli byste ho zaměstnavateli vrátit.

V případě, že jste vedli pokladnu nebo sklad zásob a se zaměstnavatelem jste podepsali dohodu o hmotné odpovědnosti (přesný název Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování), dnem skončení pracovního poměru tato dohoda zaniká a zaměstnavatel je povinen provést inventarizaci, aby zkontroloval, zda nedošlo ke schodku.

Jestliže jste podepisovali společnou dohodu o odpovědnosti, kdy je odpovědnost za schodek společná pro všechny dotčené zaměstnance, není v případě skončení pracovního poměru jednoho ze zaměstnanců zaměstnavatel povinen inventarizaci provést. „Je ale je ve vašem vlastním zájmu o provedení inventury požádat. Pokud by se totiž u příští inventury ukázal schodek, byli byste za něj s ostatními zaměstnanci stále odpovědní,“ varuje advokátka.

Sjednání mzdy přímo ve smlouvě je výhodnější

Pokud máte to štěstí, že rovnou nastupujete k novému zaměstnavateli, dobře si pročtěte pracovní smlouvu. Musí být uzavřena písemně a Zákoník práce vyjmenovává, co vše musí smlouva obsahovat. A na co si dát pozor?

Místo výkonu práce by nemělo být příliš široké. Pokud například nastupujete do supermarketu v Kutné Hoře a ve smlouvě budete mít jako místo výkonu práce uvedeno Středočeský kraj nebo dokonce Česká republika, mohlo by například dojít k tomu, že vás zaměstnavatel pošle na týden pracovat do Ostravy nebo do Brna a nebude k tomu potřebovat váš souhlas.

Mzda může být buď sjednána v pracovní smlouvě, nebo stanovena mzdovým výměrem či vnitřním předpisem. Je určitě výhodnější mít mzdu sjednánu přímo ve smlouvě, v takovém případě je změna mzdy i směrem dolů podmíněna vaším souhlasem. V případě mzdového výměru může zaměstnavatel jednostranně mzdu měnit, a může ji tedy kdykoli snížit.

Povinnou náležitostí pracovní smlouvy je vymezení druhu práce. „Čím přesněji bude náplň práce určena, tím lépe pro vás. Budete moci snadněji odmítnout konat takovou práci, která do vašich pracovních povinností nepatří a budete mít pro to i reálný podklad,“ doporučuje Nešetřilová.

Zaměstnavatelé často po zaměstnancích požadují nadbytečné souhlasy se zpracováním osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů za účelem vzniku a realizace pracovněprávního vztahu váš souhlas není potřeba, na to má zaměstnavatel právo ze zákona. Ale pokud by po vás požadoval souhlas se zpracováním jakýchkoli dalších údajů, například obecný souhlas ke zveřejňování fotografií či videí na webových stránkách nebo sociálních sítích, nemusíte jej poskytnout.

Dobrý dojem je důležitý ve staré i nové práci

Rozlučte se se starou prací tak, abyste zanechali pozitivní dojem. „Není dobré za sebou takzvaně pálit mosty. Lepším řešením je připravit pro kolegy například malou rozlučku u kávy nebo po práci u sklenky vína či piva. A hlavně dotáhnout do konce rozpracované projekty, aby po vás nezůstala kolegům na krku hromada práce,“ radí Tomáš Surka, managing partner personálně-poradenské společnosti Devire.

Svému nástupci vše připravte, abyste mu začátek v nové práci usnadnili. Věnujte mu čas a předejte potřebné informace, totéž přece očekáváte ve svém nadcházejícím působišti. Až do konce posledního pracovního dne byste měli pracovat na sto procent. Dobré je informovat o svých kontaktních údajích, pokud by bylo nutné něco pracovního zpětně zařídit.

A jak by podle odborníků měly vypadat vaše první kroky v nové práci? „Ze začátku je lepší více poslouchat a méně mluvit. Chybou bývá, když se někdo na novém pracovišti hned během prvního týdne tváří, že všechno ví, noví zaměstnanci by měli nejdříve poznávat firmu,“ míní Surka.

Podle něj není ani vhodné příliš rychle přicházet s různými radami na zlepšení. Nevyplatí se vytýkat chyby kolegům, kteří už ve firmě pracují delší dobu. „Dobře nezapůsobíte pomlouváním předchozího zaměstnavatele. Pro nové nadřízené to může znamenat, že stejným způsobem budete v budoucnu mluvit o nich,“ uvádí Tomáš Surka.

Autor: pro iDNES.cz